CO2 Prestatieladder

Norbord Genk inventariseert CO2-voetafdruk en onderzoekt mogelijkheden voor verdere reductie

Het voorbije jaar werden door de provincie Limburg de eerste stappen gezet om op gestructureerde wijze de CO2-uitstoot te verlagen, met als einddoel de provincie CO2-neutraal te maken. Als lid van het CO2-parlement werkt Norbord NV in Genk hier enthousiast aan mee. Onlangs werd binnen het bedrijf gestart met de inventarisatie van zijn eigen CO2-voetafdruk.

Energie Management Plan

Doelstellingen

Tijdens de Klimaatconferentie in Kyoto (10 december 1997) heeft België en de Europese Unie zich verplicht om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen. Verbetering van de energie-efficiëntie wordt gezien als een van de belangrijkste instrumenten om de CO2-emissies te beperken. Door middel van het Convenant Benchmarking energie-efficiëntie beogen bedrijfsleven en overheid een belangrijke bijdrage te leveren aan het realiseren van de nationale CO2-doelstellingen.

Norbord NV Genk heeft zich aangemeld als deelnemer aan dit Convenant. Daarmee beoogt Norbord NV Genk op het gebied van energie-efficiëntie blijvend tot de wereldtop te behoren en daarmee een maximale bijdrage te leveren aan het realiseren van de nationale CO2-doelstellingen.

De doelstelling van Norbord NV Genk evenals de verschillende maatregelen die de afgelopen jaren (2008-2012) werden genomen en hun bijdrage zowel in de energiebesparing als in de vermindering van de CO2-emissies zijn opgenomen in het energieplan 2008-2012. Dit convenant werd verlengd voor het jaar 2013.

Einde 2013 zal een nieuwe Energie Beleidsovereenkomst kunnen ondertekend worden waarin, via een nieuw op te maken energie-audit, rendabele maatregelen zullen worden gedefinieerd alsmede potentieel rendabele maatregelen. Hier zullen nieuwe reductiedoelstellingen uit volgen voor de scope 1 & 2 emissies voor de nieuwe convenantperiode.

Energieplan 2008 - 2013

In het bijgevoegde document wordt er een overzicht gegeven aangaande het energieplan dat werd opgesteld en de voorgestelde maatregelen (288,2Kb)

Beleid, doelstellingen en resultaten

Milieu en veiligheid

Milieu- & Veiligheidsbeleid (656 kB)

Overzicht CO2

In het bijgevoegde document wordt een overzicht gegeven voor de CO2-uitstoot zoals opgenomen in de CO2-prestatieladder. De gegevens zijn voor het referentiejaar 2011 alsook voor de jaren 2012, 2013 en 2014.

Overzicht uitstoot CO(214 kB)

Nieuwsbrief

Norbord bepaalt zijn COvoetafdruk (210 kB)

Norbord CO2-prestatieladder

Samenwerkingsovereenkomsten

Genk Klimaatplan

Cleantech Platform